Oudercommissie

Wat doet een oudercommissie?

De oudercommissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de kinderopvangorganisatie en draagt zodoende bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. Een lid van de oudercommissie is daardoor altijd actief bij de organisatie betrokken.

Wanneer moet er een oudercommissie worden ingesteld?

Alle kindercentra, gastouderbureaus en niet-gesubsidieerde peuterspeelzalen (en vanaf 1 januari 2017 tevens alle reguliere peuterspeelzalen) dienen een oudercommissie in te stellen. Indien een kindercentrum minder dan 50 kinderen telt of een gastouderbureau minder dan 50 aangesloten gastouders en het ondanks voldoende inspanningen van de kinderopvangorganisatie niet lukt om een oudercommissie te vormen, mag de organisatie een alternatieve vorm van ouderraadpleging organiseren. Dit kan bijvoorbeeld een aparte oudervergadering zijn of verschillende vestigingen van de organisatie worden samengevoegd.

Waar kan de oudercommissie volgens de wet advies over geven?

De oudercommissie moet gevraagd of ongevraagd advies kunnen geven aan de kinderopvangorganisatie over elk voorgenomen besluit dat gaat over:
  • de wijze van uitvoering van de kinderopvang. Hierbij spelen onder meer thema’s als verantwoordelijkheidstoedeling, het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie en in het bijzonder het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd een rol.
  • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie
  • de vaststelling/wijziging van de klachtbehandeling en het aanwijzen van personen die belast worden met de klachtbehandeling
  • prijswijziging van kinderopvang
  • Betreffende het adviesrecht op de prijs heeft BoinK voor ouders en oudercommissie een brochure ontwikkeld. Deze brochure geeft een handvat bij de beoordeling van de prijs voor kinderopvang.

Mag de kinderopvangorganisatie afwijken van een advies?

Ja. De kinderopvangorganisatie dient dan schriftelijk en gemotiveerd aan te geven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

Waar kan de oudercommissie volgens de wet advies over geven?

De wet bepaalt dat de houder de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie dient te verstrekken die de oudercommissie nodig heeft om zijn taak (het geven van advies over bepaalde onderwerpen) redelijkerwijs te vervullen.

Waar kan de oudercommissie volgens de wet advies over geven?

Welke termijn dient er te worden gehanteerd?

Waar kan de oudercommissie volgens de wet advies over geven?

De kinderopvangorganisatie is verplicht om minstens één keer per jaar met de oudercommissie overleg te voeren over de invulling en uitvoering van het pedagogisch beleid. Daarnaast moet de organisatie het definitieve inspectierapport van de GGD met de oudercommissie bespreken. De kinderopvangorganisatie behoort de oudercommissie te informeren over de mogelijkheid die zij heeft om geschil in te dienen bij de Geschillencommissie.

Wie houdt er toezicht?

Het instellen van een oudercommissie is wettelijk verplicht en wordt dan ook gecontroleerd. De handhavingsplicht voor de Wet Kinderopvang ligt bij de gemeenten, die het toezicht hebben neergelegd bij de GGD’s. De GGD controleert of er een oudercommissie is, met geldige reglementen. Als de GGD vindt dat de organisatie niet voldoet aan de eisen wat betreft oudermedezeggenschap, dan wordt dat opgenomen in het inspectierapport en gepubliceerd in het gemeentelijke register.

Klachten van de oudercommissie

Als oudercommissie kunt u problemen ervaren met de behandeling van adviezen. De organisatie vergeet bijvoorbeeld advies te vragen, informeert u onvoldoende of wijkt niet gemotiveerd af van het advies. In deze situaties kunt u eerst de klacht met de ondernemer bespreken. In het reglement van uw oudercommissie kunt u de exacte adviesonderwerpen vinden. Voor informatie of advies kunt u contact opnemen met het Klachtenloket-Kinderopvang. Zij kunnen u informeren/adviseren en kunnen bemiddelen tussen de oudercommissie en de houder dan wel mediation faciliteren. Tevens zou contact kunnen opnemen met BOinK. U kunt ook direct een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. De Geschillencommissie toetst of het besluit van de houder op de juiste manier genomen is. En of het besluit in redelijkheid genomen is, rekening houdend met alle betrokken belangen. Als de Geschillencommissie de oudercommissie in het gelijk stelt, kan zij in haar uitspraak bepalen dat:

a. de kinderopvangorganisatie haar besluit geheel of ten dele intrekt;
b. een of meer gevolgen van dat besluit ongedaan worden gemaakt.  
De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend.   

GGD-Rapporten

GGD-toetsing 2022

Op 8 augustus 2022 heeft de jaarlijkse GGD-toetsing in opdracht van de gemeente Venlo plaatsgevonden.

Wederom zijn wij erg trots te vermelden dat Bambini a Casa heeft laten zien (meer dan ruimschoots) aan alle gestelde wettelijke voorwaarden te voldoen.